Awaken to the Source Within

UTC 21310 NW 37th Avenue, Miami Gardens, FL

THEME: AWAKEN YOUR PRAYER LIFE
LESSON TITLE: Awaken to the Source Within
TEACHER: Shakira Taylor
RESPONSIVE READING: Daily Inspiration Pg. 62
SCRIPTURE: Matthew 6:11

Awaken to Forgiveness

UTC 21310 NW 37th Avenue, Miami Gardens, FL

THEME: AWAKEN YOUR PRAYER LIFE
LESSON TITLE: Awaken to Forgiveness
TEACHER: Mitchell Walthour
RESPONSIVE READING: Daily Inspiration Pg. 63
SCRIPTURE: Matthew 6:12

The Power of Intentional Living

UTC 21310 NW 37th Avenue, Miami Gardens, FL

THEME: AWAKEN TO INTENTIONAL LIVING
LESSON TITLE: The Power of Intentional Living
TEACHER: Tawnicia Rowan
RESPONSIVE READING: Daily Inspiration Pg. -
SCRIPTURE: Proverbs 16:3

Set the Intention to Live with Peace with Your Mother

UTC 21310 NW 37th Avenue, Miami Gardens, FL

THEME: AWAKEN TO INTENTIONAL LIVING
LESSON TITLE: Set the Intention to Live with Peace with Your Mother
TEACHER: Mitchell Walthour
RESPONSIVE READING: Daily Inspiration Pg. -
SCRIPTURE: Proverbs 1:8-9

Set the Intention to Live on Purpose

UTC 21310 NW 37th Avenue, Miami Gardens, FL

THEME: AWAKEN TO INTENTIONAL LIVING
LESSON TITLE: Set the Intention to Live on Purpose
TEACHER: Rev. Charles M. Taylor
RESPONSIVE READING: Daily Inspiration Pg. -
SCRIPTURE: Matthew 6:33